Sprzedaż już ruszyła! Zapraszamy do biura sprzedaży!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

IMS Budownictwo

IMS Budownictwo dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia prywatności przetwarzanych danych osobowych. Staramy się przekazywać przejrzyste informacje o tym w jakich celach, na jakich podstawach i zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe. 

SPIS TREŚCI:

Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się:

 1. Co rozumiemy w niniejszej Polityce prywatności pod pojęciem IMS Budownictwo, a kogo określamy mianem Administratora?
 2. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
 3. Jak skontaktować się z nami jako Administratorem Twoich danych?
 4. Jakie są cele, podstawy, okres przetwarzania danych osobowych w ramach:
  1. Ogólnej obsługi kontaktu / OGÓLNY KONTAKT
  2. Obsługi kontaktu z naszymi potencjalnymi klientami / KLIENCI
  3. Obsługi kontaktu z naszymi (potencjalnymi) kontrahentami / KONTRAHENCI
  4. Obsługi kontaktu z personelem naszych (potencjalnych) kontrahentów i klientów / PERSONEL KLINETA LUB KONTRAHENTA
  5. Monitoringu i kontroli wstępu w naszych budynkach / MONITORING I KONTROLA WSTĘPU
  6. Prowadzenia rekrutacji pracowników / REKRUTACJA
 5. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
  1. Gdzie znajdziesz informacje jak przetwarzamy dane związane z zawarciem i wykonaniem umowy?
  2. Gdzie znajdziesz informacje jak przetwarzamy dane w celach marketingowych?
  3. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
 6. Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?
 7. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
  1. Jakie prawa Ci przysługują?
  2. W jaki sposób je realizować?
 8. Czy i w jaki sposób korzystamy z plików cookies?

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. DEFINICJE
  1. IMS Budownictwo

W rozumieniu niniejszej Polityki bezpieczeństwa przez IMS Budownictwo, rozumie się wszystkie spółki wskazane w wykazie w pkt. 2. (grupa przedsiębiorstw);

 1. Administrator

Każda ze spółek IMS Budownictwo jest niezależnym Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach tych inwestycji, które realizuje. Poniższy wykaz w pkt. 2. wskazuje Administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach poszczególnych inwestycji realizowanych przez IMS Budownictwo.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH
Inwestycja:Administrator:
Pasaż PodgórskiIMS Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: 30-702 Kraków, ul. Romanowicza 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291736, posiadająca nr NIP: 6792953580, nr REGON: 12056804100000 
Krakowskie TarasyIMS Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: 30-702 Kraków, ul. Romanowicza 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362114, posiadająca nr NIP: 6793044112, nr REGON: 121305088 
Nowa SłonecznaIMS Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 4 Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: 30-702 Kraków, ul. Romanowicza 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454436, posiadająca nr NIP: 6793090649, nr REGON: 12280683000000
 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na wspólne dane kontaktowe wszystkich Administratorów w grupie IMS Budownictwo, w następujący sposób:

 1. przez wiadomość e-mail na adres: rodo@ims-budownictwo.pl
 2. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.ims-budownictwo.pl
 3. telefonicznie pod numerem: 12 653 23 03
 4. pocztą tradycyjną na adres: 30-702 Kraków, ul. Romanowicza 5/LU9b
 1. DANE PRZETWARZANE PRZEZ IMS BUDOWNICTWO

W niniejszej Polityce prywatności zawarliśmy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach:

 1. OGÓLNEJ OBSŁUGI KONTAKTU
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą w innych sprawach niż:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia sprawy, związanej z kontaktem.

 1. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze kierowanej do nas korespondencji oraz załatwianiem bieżących spraw np. urzędowych itp. związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie, jeżeli sam/a nam je podałeś/aś albo udostępniłeś je sam/a lub za pośrednictwem swojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz.

Podanie nam przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej korespondencji. Po tym okresie, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Twoje dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 1. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w grupie IMS Budownictwo (wszystkie spółki wymienione są w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności) w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 1. OBSŁUGI KONTAKTU Z NASZYMI POTENCJALNYMI KLIENTAMI
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli kontaktujesz się z nami w sprawie zakupu lub najmu oferowanych przez nas mieszkań, lokali lub powierzchni biurowych, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, przedstawienia naszej oferty, bieżącego kontaktowania się z Tobą w kwestiach związanych z zawarciem ewentualnej umowy dotyczącej wybranej przez Ciebie nieruchomości lub powierzchni biurowej.

 1. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, będzie podjęcie czynności koniecznych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane przetwarzamy, jeżeli sam/a nam je podałeś/aś. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, co oznacza, że bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą oraz przygotowania formalności do najmu lub sprzedaży wybranej przez Ciebie nieruchomości.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe, które nam przekażesz, będą przetwarzane przez okres bieżącej komunikacji na etapie przed zawarciem umowy dotyczącej wybranej przez Ciebie nieruchomości. Jeżeli nie zdecydujesz się na zakup lub najem naszych nieruchomości, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w grupie IMS Budownictwo (wszystkie spółki wymienione są w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności) w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie najmu powierzchni biurowych, Twoje dane osobowe będą również udostępniane pośrednikowi nieruchomości obsługującemu inwestycję.

 1. OBSŁUGI KONTAKTU Z NASZYMI (POTENCJALNYMI) KONTRAHENTAMI
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów.

 1. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

W przypadku, gdy jesteś naszym potencjalnym kontrahentem, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy lub podejmowanie czynności zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Źródło pozyskania Twoich danych osobowych

Pozyskanie przez nas Twoich danych osobowych może mieć miejsce, jeżeli:

W przypadku pozyskania Twoich danych z publicznie dostępnego źródła, przetwarzamy je w celu skontaktowania się z Tobą i nie przetwarzamy więcej danych niż Twoje imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu i adres e-mail.

Jeżeli podejmujemy czynności zmierzające do zawarcia umowy, wówczas przetwarzamy dodatkowo Twoje dane niezbędne do zawarcia przyszłej umowy tj. adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, nr NIP, nr REGON. Inne dane mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie, jeżeli uzyskamy je od Ciebie.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, co oznacza, że bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą lub zawarcia z Tobą umowy.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej komunikacji, przygotowanie ofert, wymiana dalszej korespondencji itp. Po tym okresie, jak również w przypadku zawarcia z Tobą umowy, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w grupie IMS Budownictwo (wszystkie spółki wymienione są w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności) w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie najmu powierzchni biurowych, Twoje dane osobowe będą również udostępniane naszemu pośrednikowi nieruchomości obsługującemu inwestycję.

 1. OBSŁUGI KONTAKTU Z PERSONELEM NASZYCH (POTENCJALNYCH) KONTRAHENTÓW I KLIENTÓW
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli jesteś osobą kontaktową ze strony naszego (potencjalnego) kontrahenta lub klienta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, związanych z relacją łączącą nas z Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz.

Jeżeli jesteś pracownikiem lub osobą kontaktową naszego (potencjalnego) klienta, to zapewne kontujesz się w sprawie zakupu bądź najmu oferowanych przez nas nieruchomości lub powierzchni biurowych bądź w sprawie wykonywania zawartej już umowy w tym przedmiocie. W takim wypadku, Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, przedstawienia naszej oferty, bieżącego kontaktowania się z Tobą w kwestiach związanych z zawarciem ewentualnej umowy, a także wykonywania zawartej już umowy, a w tym, w szczególności w celu obsługi Twoich zgłoszeń np. w zakresie reklamacji bądź w sprawach związanych z bieżącym korzystaniem z nieruchomości lub powierzchni biurowej.

Jeżeli jesteś pracownikiem lub osobą kontaktową naszego (potencjalnego) kontrahenta, to Twoje dane będą przetwarzane, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów między nami, a Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz.

 1. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na utrzymywaniu relacji i prowadzeniu kontaktu z naszymi (potencjalnymi) klientami i kontrahentami.

 1. Źródło pozyskania Twoich danych osobowych

Pozyskanie przez nas Twoich danych osobowych może mieć miejsce, jeżeli:

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie do prowadzenia kontaktu z Tobą i nie przetwarzamy więcej danych niż Twoje imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu i adres e-mail.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, co oznacza, że bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą lub zawarcia umowy z Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej komunikacji, przygotowanie ofert, obsługa zgłoszenia, wymiana dalszej korespondencji itp. Po tym okresie, jak również w przypadku zawarcia umowy z Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ze względu na przetwarzanie przez nas Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 1. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w grupie IMS Budownictwo (wszystkie spółki wymienione są w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności) w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie najmu powierzchni biurowych, Twoje dane osobowe będą również udostępniane naszemu pośrednikowi nieruchomości obsługującemu inwestycję.

 1. MONITORINGU I KONTROLI WSTĘPU W NASZYCH BUDYNKACH
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, porządku na terenie obiektu, umożliwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w niektórych naszych budynkach może znajdować się monitoring i/lub kontrola wstępu. Dane osobowe zebrane poprzez monitoring i/lub kontrolę wstępu nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.

Jeżeli w danym budynku umieszczony jest monitoring zawsze informujemy o tym, przed wejściem do budynku lub strefy objętej monitoringiem.

 1. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest interes nasz oraz gości i najemców naszego budynku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się w naszych obiektach oraz na ochronie naszych praw jako właściciela budynku przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne – jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane zostały zebrane, niestety nie będziesz mógł wejść do obszarów objętych monitoringiem i kontrolą wstępu.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe zebrane w ramach monitoringu, przechowywane są przez okres 7 dni. Jeżeli zabezpieczenie nagrań monitoringu lub informacji zebranych przez system obsługujący kontrolę wstępu będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Twoje dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 1. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w grupie IMS Budownictwo (wszystkie spółki wymienione są w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności) w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy ochronie oraz obsłudze administracyjnej i technicznej budynków, w tym zarządcy budynku, firmie zapewniającej ochronę, dostawcy usług monitoringu i przesyłu danych (hosting). Poza tymi wypadkami dane osobowe przetwarzane w ramach monitoringu i/lub kontroli wstępu mogą być udostępniane uprawnionym organom, jeżeli obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa.

 1. PROWADZENIE REKRUTACJI PRACOWNICZYCH
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli zamierzasz zgłosić swoją kandydaturę do pracy u nas, pamiętaj, że wystarczającym jest dla nas podanie danych określonych w przepisach prawa pracy. Jeżeli podajesz nam także inne dane, niewymagane przez nas, uznajemy tym samym, że wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Zgodę możesz w każdym czasie wycofać, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

W ramach rekrutacji, przetwarzamy dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje i doświadczenie do pracy na stanowisku, na które zgłaszasz kandydaturę, kontaktować się z Tobą w celu umówienia spotkań, przeprowadzenia rozmów o pracę, podjęcia negocjacji w przedmiocie przyszłej umowy oraz podjęcia ewentualnej decyzji o Twoim zatrudnieniu.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę wysyłając swoją aplikację, Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas również przy przyszłych rekrutacjach, do czasu wycofania Twojej zgody.

 1. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są:

Dane osobowe jakie nam przekażesz mogą być przetwarzane również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na:

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w rekrutacjach prowadzonych przez nas w przyszłości lub wobec przetwarzania danych w większym zakresie niż tego wymagamy, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

 1. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w grupie IMS Budownictwo (wszystkie spółki wymienione są w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności) w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie innym podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 1. INNE RODZAJE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ IMS BUDOWNICTWO
  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMOWY

Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w sytuacji, gdy zdecydujesz się na zawarcie z nami umowy. Przed zebraniem danych do zawarcia umowy przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, niezależnie od tego czy umowę zawierasz jako nasz klient, kontrahent czy pracownik.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie po uzyskaniu Twojej odrębnej zgody. Bez takiej zgody, nie będziesz otrzymywać od nas informacji, o charakterze handlowym, o które sam nie prosiłeś. Przed wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym, informujemy szczegółowo w jaki sposób, w tym w jakich celach i na jakich podstawach będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W INNYCH PRZYPADKACH

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, zbieramy i przetwarzamy dane również w innych przypadkach, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek itp.

Podstawą prawną przetwarzania danych w takich sytuacjach jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu i utrzymywaniu relacji z naszymi klientami, kontrahentami i współpracownikami.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach, przetwarzamy wyłącznie w celu, dla jakiego zostały nam przekazane i nie przekazujemy ich żadnym innym osobom, poza podmiotami, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom hostingowych itp.

Twoje dane osobowe zebrane w takich przypadkach będą przechowywane przez okres trwania naszej relacji uzasadniającej wzajemny kontakt w celach współpracy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

 1. TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych.

 1. Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych

W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.

 1. Prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

 1. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji, gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.

 1. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 1. Prawo do przeniesienia Twoich danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

 1. Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

 1. Prawo do wniesienia skargi do PUODO

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. SPOSÓB ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH

Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:

Odpowiedź na wniosek otrzymasz tą samą drogą w jakiej zgłosiłeś do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażesz w jakiej formie chcesz ją otrzymać.

Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej osoby na podstawie Twojego wniosku, wówczas zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji

Wniosek o realizację Twoich praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.

 1. PLIKI COOKIES
 1. PLIKI COOKIE

Pliki cookie to małe fragmenty tekstu, wysyłane przez naszą stronę internetową do Twojej przeglądarki, zapisywane w pamięci urządzenia i wysyłane do naszej strony internetowej za każdym razem, podczas jej odwiedzin.

Korzystając z naszej strony internetowej tego typu pliki mogą być zapisane w Twoim urządzeniu. Stosowane przez nas pliki cookie są bezpieczne dla twojego urządzenia. Mają one na celu przede wszystkim prawidłowe wyświetlanie naszej strony internetowej oraz umożliwiają jej wyświetlanie zgodnie z Twoimi preferencjami. Pliki te pozwalają zidentyfikować wykorzystywane przez Ciebie oprogramowanie. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Wykorzystujemy dwa typy plików cookie:

Możemy wykorzystywać pliki cookie własne (first party) oraz zewnętrzne (third party).

 1. LOGI SERWERA

Przechowujemy również logi serwera. Rejestr tego rodzaju tworzony jest w sposób automatyczny. Przeglądarka internetowa, z której korzystasz automatycznie przekazuje do nas dane dotyczące wersji przeglądarki, czasu dostęp i ilości danych, adresu IP, które to dane wykorzystywane są w celu poprawy działania naszej strony internetowej, weryfikacji pracy serwerów, a także dla celów statystycznych.

 1. INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Oprócz plików cookie oraz logów serwera, możemy wykorzystywać również inne podobne technologie, w tym technologię web storage. Technologia web storage, składająca się z local storage i session storage, jest podobna do plików cookie, z tą różnicą, że przeglądarka nie wysyła ich każdorazowo do naszej strony internetowej. Zarówno pliki cookie, jak i zmienne web storage mogą być usuwane po zamknięciu Twojej przeglądarki internetowej (sesyjne pliki cookie i zmienne session storage) lub przechowywane dłużej (trwałe pliki cookie oraz zmienne local storage). Opisane wyżej technologie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia działania i poprawy wydajności stron internetowych oraz zbierania danych o zachowaniach ich użytkowników. Informacje o stosowanych technologiach dostępne są dla Ciebie w informacji dotyczącej stosowanych plików cookie wyświetlającej się na stronie podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej oraz są dostępne na bieżąco w trakcie jej przeglądania. W przypadku zastrzeżeń możesz się z nami skontaktować.

 1. ZARZĄDZANIE PREFERENCJAMI DOTYCZĄCYMI PLIKÓW COOKIE

Wchodząc pierwszy raz na naszą stronę internetową wyświetlona zostaje informacja na temat stosowanych plików cookie wraz z aktualnym ich wykazem oraz celem ich stosowania. Jeżeli od razu podjąłeś decyzję o akceptacji stosowania plików cookie w pełnym zakresie należy kliknąć „Wyrażam zgodę” – oznacza to wyrażenie przez Ciebie zgody na stosowanie plików cookie wszystkich kategorii, które są wykorzystywane. Aby dowiedzieć się więcej i dodatkowo zarządzać udzielanymi zgodami masz możliwość kliknąć w przycisk „Preferencje”, a następnie wyrazić lub odmówić zgody na stosowanie plików cookie poszczególnych kategorii oraz kliknąć w przycisk „Potwierdź wybór”. Po „Wyrażeniu zgody” i/lub „Potwierdzeniu wyboru” dotyczącego stosowanych plików cookie, wykaz tych plików oraz informacja na temat ich stosowania jest cały czas dostępna na naszej stronie internetowej pod przyciskiem „pliki cookie” dostępnym w bocznej części Strony internetowej. W każdym czasie istnieje możliwość zmiany swoich preferencji dotyczących wyrażonych zgód na stosowanie plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookie należy kliknąć w przycisk „Polityka prywatności”, co spowoduje przekierowanie do niniejszego dokumentu wyjaśniającego kwestie związane m.in. ze stosowanymi plikami cookie.

W ramach preferencji dotyczących wyrażenia zgody na stosowanie plików cookie poszczególnych kategorii, wyróżnić można następujące:

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookie i zmiennych web storage w Twoim urządzeniu. Masz jednak możliwość skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby tego nie robiła, przy czym może to wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej. Dodatkowe informacje na temat konfiguracji przeglądarki można znaleźć w informacjach zamieszczanych przez poszczególnych dostawców rozwiązań w postaci przeglądarek internetowych. Przykładowo informacje takie można znaleźć pod poniższymi linkami:

Wyłączenie bądź ograniczenie stosowania plików cookie lub zmiennych web storage może wpłynąć na korzystanie z naszej strony internetowej częściowo lub w pełnym zakresie.

Wykorzystujemy własne pliki cookie oraz możemy wykorzystywać podobne technologie w zakresie i celach wskazanych w informacji dotyczącej stosowanych plików cookie wyświetlającej się na stronie podczas Twojej pierwszej wizyty oraz dostępnej na bieżąco w trakcie jej przeglądania. 

Wykorzystujemy również pliki cookie zewnętrzne w zakresie i celach wskazanych w informacji dotyczącej stosowanych plików cookie wyświetlającej się na stronie podczas Twojej pierwszej wizyty oraz dostępnej na bieżąco w trakcie jej przeglądania.

W przypadku pytań, wątpliwości lub zastrzeżeń możesz się z nami skontaktować.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności obowiązuje od dnia wejścia w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana, a poprzednio obowiązujące wersje możesz uzyskać, kontaktując się z nami na dane adresowe wskazane w pkt. 7.2. powyżej.